Forsikringsbetingelser og ansvarsbegrænsning

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS er ansvarlig for bistand over for klienter i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog for hver enkelt opgave og i ethvert tilfælde af såvel simpel som grov uagtsomhed beløbsmæssigt begrænset til DKK 2.500.000,00. I sager som omfatter større værdier, tegnes der en projektansvarsforsikring. Forsikringssummen aftales med klienten fra sag til sag. For dødsboer og konkursboer tegnes der en separat kautionsforsikring.

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS forvalter alle kundemidler i henhold til Advokatsamfundets regler. Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000, som er fastsat i lov om indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Såfremt kunden/klienten har andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud. Advokatfirmaet Morten Knoth ApS har ikke noget ansvar for indskud på klientbankkonti, hvis et pengeinstitut bliver nødlidende. Der henvises til Lov om en indskyder- og investergarantiordning for dækning for flere indskud tilhørende én person i samme pengeinstitut.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller driftstab, herunder mistet fortjeneste, tab af data, goodwill eller image m.v.

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS er pt. ansvarsforsikret hos CNA Insurance, Filial af CNA Insurance Company (England), CVR nr. 24 25 63 75. CNA Insurance, Filial af CNA Insurance Company (England), er også garantistiller jf. Advokatsamfundets regler herom.

De ydelser, som leveres af Advokatfirmaet Morten Knoth ApS, er i enhver henseende underlagt dansk ret, og eventuelle tvister kan alene indbringes for de danske domstole med Retten i Odense som første instans. Lovvalgsreglerne i dansk international privatret finder ikke anvendelse.

 

 

Vores nyheds blog