Arbejdsgivers mulighed for opsigelse i henhold til 120-dages-reglen

 

signature-3113182_960_720

Arbejdsgivers mulighed for opsigelse i henhold til 120-dages-reglen

Det følger af funktionærloven, at en arbejdsgiver kan opsige en funktionæransat medarbejder med én måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, såfremt funktionæren har haft mere end 120 sygedage inden for de seneste 12 måneder. Det forudsættes dog, at vilkåret fremgår af ansættelseskontrakten, og at funktionæren opsiges, mens funktionæren stadig er sygemeldt. Ligeledes skal opsigelsen ske kort efter udløbet af de 120 dage.

Beregningen af de 120 dage har givet anledning til mange søgsmål og fortolkningstvivl.

 

Nye afgørelser fra Højesteret

Højesteret har i november 2017 afsagt to domme, hvor Højesteret har taget stilling til, hvorledes beregningen skal ske ved en deltidssygemelding, og for det tilfælde hvor arbejdsgiver ikke ønsker, at funktionæren genoptager arbejdet delvist.

 

Arbejdsgiver er ikke forpligtet til at acceptere medarbejderens ønske om deltidsgenoptagelse af sit job

I den første sag tog Højesteret stilling til, hvorledes beregningen af de 120 dage skal ske, når en funktionær tilbyder at genoptage arbejdet på deltid.

Højesteret fandt, at en arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere, at en funktionær, der er delvis uarbejdsdygtig, arbejder på nedsat tid. Arbejdsgiver er således berettiget til at afslå funktionærens ønske om at arbejde på nedsat tid i en sygeperiode – uden at det påvirker beregningsgrundlaget for de 120 dage. Såfremt arbejdsgiver afviser tilbuddet om delvis genoptagelse, skal arbejdsgiver medregne de herefter følgende sygedage som hele sygedage i henhold til 120-dages reglen.

Det påvirker således ikke beregningen af de 120 dage, at arbejdsgiveren afslår en delvist genoptagelse af arbejdet.

 

Beregning af dagene, når arbejdsgiver tillader, at funktionæren genoptager arbejdet delvist

I den anden sag tog Højesteret stilling til, hvordan 120-dages-reglen skal beregnes i det tilfælde, hvor arbejdsgiver lader funktionæren genoptage arbejdet delvist.

Højesteret fandt, at de dage – hvor funktionæren var på arbejde – ikke skulle indgå i opgørelsen af de 120 sygedage. Funktionæren var ansat 32 timer ugentligt fordelt på mandag, tirsdag, onsdag, fredag og lørdag, og funktionæren havde fri hver torsdag og hver anden lørdag. Højesteret fandt ligeledes, at det ved en deltidssygemelding ikke er muligt at medregne en skønnet ”faktisk fraværstid” for søn- og helligdage samt arbejdsfri dage.

Højesteret bekræfter derfor, at arbejdsgiver ikke kan foretage en gennemsnitsberegning ved deltidssygemeldte funktionærer. Beregningen af de 120 dage skal således ske ud fra det faktiske fravær, uanset om sygefraværet er placeret som hele fraværsdage, eller som fravær en del af en eller flere ugentligt arbejdsdage.

 

Afklaring af arbejdsgivers rettigheder ved sygdom

Højesterets afgørelser bringer klarhed over en regel, der i praksis volder problemer for mange arbejdsgivere. Arbejdsgiver er ifølge afgørelserne berettiget til at afvise en funktionærs tilbud om delvist at genoptage arbejdet. Såfremt arbejdsgiver accepterer, at funktionæren arbejder på deltid, er det kun det fravær, hvor funktionæren skulle have været på arbejde, der skal tælle med i opgørelsen af sygedagene og dermed de 120 dage. Dog tæller det for en hel sygedag, uanset om funktionæren den pågældende dag kun er syg i en time.

Såfremt du ønsker en vurdering af dine rettigheder som funktionær eller arbejdsgiver, eller har andre spørgsmål inden for ansættelsesret, så er du mere end velkommen til at kontakte Advokatfirmaet Morten Knoth ApS

 

Venlig hilsen

Rasmus Ellegaard Jørgensen

Legal trainee