Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Morten Knoth ApS, CVR-nr. 38 75 19 80, er gældende fra den 1. april 2011. Medmindre andet er skriftligt aftalt gælder disse forretningsbetingelser for alle opgaver, som udføres af Advokatfirmaet Morten Knoth ApS. Der gøres særligt opmærksom på, at forretningsbetingelserne indeholder ansvarsbegrænsninger.

Advokatfirmaet Morten Knoth ApS afregner som udgangspunkt efter forbrugt tid. Ved fastsættelse af salærets størrelse tages der højde for opgavens karakter, det med sagen forbundne ansvar, sagens kompleksitet og det opnåede resultat. Sager med en længere varighed – typisk mere end 4 måneder – vil som udgangspunkt blive á conto faktureret én gang om måneden. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadatoen med mindre andet er skriftligt aftalt eller fremgår af fakturaen. Ved forsinket betaling vil der blive beregnet renter i overensstemmelse med Renteloven. Det fakturerede honorar tillægges moms efter de til enhver tid gældende regler.

Kontoret afholder som udgangspunkt ikke udlæg på vegne af klienter. Omkostninger til tinglysning og gebyrer m.v. skal derfor indbetales til kontorets klientkonto forud for kontorets betaling af den relevante tredjepart/myndighed. Det er klientens ansvar at indbetale beløbet i så god tid, at det rettidigt kan videresendes til den relevante tredjepart/myndighed.

Alle oplysninger om klienter, klienters virksomhed, samarbejdspartnere, pårørende, nærtstående samt øvrige parter behandles fortroligt og i overensstemmelse med reglerne i Persondataloven og Persondataforordningen.

Med mindre andet er skriftligt aftalt, bevarer Advokatfirmaet Morten Knoth ApS ophavsretten til alle de dokumenter, som udarbejdes af firmaet. Vores klienter er berettiget til at anvende dokumenterne i forbindelse med klientens konkrete sag, men der må ikke ske kopiering eller videregivelse af dokumenterne. Vi forbeholder os retten til at kræve honorar, såfremt de af firmaet udarbejdede dokumenter kopieres, videregives eller på anden måde benyttes uden vores skriftlige accept.

Der henvises til  www.advokatsamfundet.dk vedrørende lovgivning der gælder for advokater, og Advokatsamfundets regler i øvrigt. Det kan nævnes, at Advokatfirmaet Morten Knoth ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatsskik i henhold til Retsplejelovens § 126. Ligeledes gælder de advokatetiske regler.

Ved en eventuel tvist om salær opkrævet af advokatfirmaet, så kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Vi henviser til www.advokatnævnet.dk  vedrørende reglerne for klageadgang. Ligeledes kan tvister, der angår adfærd klages til advokatnævnet.

 

 

 

 

 

 

Vores nyheds blog