Byggeskadeforsikring

site-1593231_1920

HVORNÅR ER DER PLIGT TIL AT TEGNE BYGGESKADEFORSIKRING?

Den 1. april 2008 blev det obligatorisk for en bygherre at tegne byggeskadeforsikring ved opførelse af et nyt byggeri, der skal anvendes til helårsbeboelse. Forpligtelsen gælder også ved ombygning, renovering eller tilbygning af eksisterende bebyggelse, der skal anvendes til beboelse. Formålet med indførelse af reglerne vedrørende byggeskadeforsikring er at sikre boligejere mod byggesjusk og/eller konkurs og dermed give forbrugere en større økonomisk tryghed i forbindelse med opførelse af et nyt byggeri.

 

BYGGESKADEFORSIKRINGEN FØLGER EJENDOMMEN

Byggeskadeforsikringen træder i kraft, når byggeriet afleveres til bygherre. Såfremt der ikke gennemføres en afleveringsforretning, træder forsikringen i kraft på det tidspunkt, hvor der sker indflytning i ejendommen. Forsikringen er gældende i 10 år fra ikrafttrædelsestidspunktet. Når der indtræder en skade, der er omfattet af forsikringen, tilkommer retten til forsikringssummen den til enhver tid værende ejer af ejendommen.

 

EN BYGGESKADEFORSIKRING ER DYR

Pligten til at tegne byggeskadeforsikring følger af Byggeloven. En byggeskadeforsikring er en bekostelig affære, og præmien ligger ofte mellem DKK 50.000 og DKK 100.000. I nogle tilfælde er forsikringspræmien betydeligt højere. Som oplyst er udgangspunktet, at det er obligatorisk at tegne en byggeskadeforsikring ved opførelsen af et nyt byggeri og ved ombygning af eksisterende bebyggelse til beboelse. Kommunen vurderer i forbindelse med udstedelse af en byggetilladelse, hvorvidt byggeriet er omfattet af pligten til at tegne byggeskadeforsikring.

 

MAN KAN I VISSE TILFÆLDE UNDGÅ BYGGESKADEFORSIKRING

Mange bygherrer betragter byggeskadeforsikringen, som en væsentligt fordyrende faktor, og vi bliver jævnligt forespurgt, om det vil være muligt at undgå at skulle tegne en byggeskadeforsikring. Det er det i visse tilfælde. Det er ejendommens anvendelse, der er afgørende for, hvorvidt der er forsikringspligt på tidspunktet for ejendommens opførelse. I 2016 blev forsikringspligten undtaget for ejendomme, der er opføres/ombygges med henblik på udlejning. Dette gælder dog alene for ansøgninger om byggetilladelser, der er indgivet efter den 1. juli 2016.

I forbindelse med opførelse/ombygning af en udlejningsejendom, skal ansøgeren erklære, at ejendommen skal anvendes til udlejning. Når byggeriet er færdigmeldt, skal der tinglyses en tidsbegrænset servitut, som indebærer, at såfremt ejendommen sælges som en ejer– eller andelsbolig inden for en 10 årig periode (efter færdigmelding), er sælger forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikring på hele ejendommen – uanset om det kun er enkelte boligenheder, der sælges fra.

Forsikringspligten indtræder ikke i det tilfælde, hvor ejendommen videresælges til en køber, der ligeledes har til hensigt at udleje ejendommen. Forsikringspligten indtræder dog, såfremt der sker frasalg af ejendommens enkelte enheder, hvilket vil sige som ejerlejligheder eller andelslejligheder.

 

ØVRIGE UNDTAGELSER

Såfremt en forbruger selv udvælger en arkitekt til at tegne sit hus og selv udvælger de respektive håndværkere, er der heller ikke pligt til at tegne byggeskadeforsikring. Det kræver dog, at forbrugeren selv forestår den daglige ledelse af byggeriet, herunder koordinering af håndværkernes arbejde, og at forbrugeren selv foretager løbende kontrol med byggeriet.

Det er således muligt for en bygherre at slippe for at tegne en fordyrende byggeskadeforsikring i forbindelse med opførelse af et nyt byggeri eller ved ombygning til beboelse.

Ovenstående er ikke udtømmende eksempler på, hvornår en bygherre kan undslippe at tegne en byggeskadeforsikring. Såfremt du ønsker en uddybning af dine muligheder og forpligtelser, er du velkommen til at kontakte Advokatfirmaet Morten Knoth for en uforpligtende drøftelse heraf.

 

De venligste hilsner

Dorte Skovhøj Bächler

Advokatfuldmægtig