Fremtidsfuldmagter

 

Fuldmagt

Hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne pga. sygdom, svækket mental tilstand eller lignende til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvem skal så varetage din interesser? Skal det være din ægtefælle, samlever, børn, venner eller flere af dem i forening?

Indtil lov om fremtidsfuldmagters ikrafttræden den 1. september 2017, har der været mulighed for at tage stilling til ovenstående via almindelig aftaleretlig fuldmagt og det offentligt fastsatte værgemål. Formålet med fremtidsfuldmagter er at give den enkelte mere selvbestemmelse over sit eget liv, mens man fortsat er ved sine fulde fem. Det er slet ikke sikkert, at fuldmagten kommer til anvendelse, idet den først kan bruges, hvis du bliver ude af stand til at varetage økonomiske og/eller personlige forhold, hvilket Statsforvaltningen afgør efter en individuel vurdering.

Du vil ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt være en fuldmagtsgiver, mens vedkommende der varetager fuldmagtsgiverens interesse, kaldes for en fuldmægtig.

 

Fremtidsfuldmagtens mulighed vs fuldmagter og værgemål.

Der er en række fordele ved anvendelse af fremtidsfuldmagter frem for brugen af almindelige fuldmagter og værgemål:

 • Fremtidsfuldmagter er reguleret ved lov, så der er et kendt sæt spilleregler for anvendelse af fremtidsfuldmagter.
 • Fremtidsfuldmagten er opbevaret i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Det underskrives digitalt af fuldmagtsgiver og skal herefter godkendes inden 6 måneder af en notar i skifteretten.
 • Ved ikraftsættelse af fuldmægtigen offentliggøres dette i Personbogen. Herefter er der fuldstændigt klarhed omkring fuldmagtsforholdet for dig, som fuldmagtsgiver, fuldmægtige(e) og især over for tredjeparter (banker, realkreditinstitutter, domstole, kommuner m.v.)
 • Fremtidsfuldmagten kan omfatte personlige forhold.

 

Fremtidsfuldmagtens indhold

Indledningsvis skal det nævnes, at personer, som afgiver fremtidsfuldmagt skal være 18 år og samtidig være i stand til at handle fornuftsmæssigt. Ligeledes skal fuldmægtig(e) være fyldt 18 år, ikke være under værgemål eller selv have en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft.

Det er op til den enkelte, om fremtidsfuldmagten skal omfatte økonomiske og/eller personlige forhold generelt eller alene et eller flere bestemte forhold. I det følgende er der en kort opremsning af mulige økonomiske- og personlige forhold, som en fremtidsfuldmagt kan omfatte:

Økonomiske forhold:

 • Fortage bankforretninger, herunder varetagelse af betalingskort/hævekort, netbanksadgang, oprette/hæve konti/depoter, køb og salg af værdipapir, hævninger, bankbokse, m.v.
 • Køb, salg, pantsætning og leje af fast ejendom, f.eks. sommerhus, ejerlejlighed, andelsbolig, villa m.v.
 • Aftale om leje af bolig eller opsigelse af lejebolig
 • Optagelse af lån, inddrive udestående fordringer, anlæggelse af retssager og indgåelse af forlig.
 • Repræsentation i døds- og konkursbo.

Personlige forhold:

 • Ansøgning om offentlige ydelser eller anden offentlig hjælp.
 • Klage/anke eller indbringelse afgørelser vedrørende personlige forhold.
 • Begære aktindsigt i personoplysninger og samtykke til behandling af personoplysninger.
 • Samtykke til transplantation, informeret samtykke til behandling m.v.
 • Flytning til botilbud.

Dette er blot en kort opremsning af mulige beslutninger, som en fuldmagtsgiver kan lade sin fuldmægtig varetage.

 

Velovervejet valg

Det er meget svært, at tage stilling til en fremtidsfuldmagt, der formentlig – hvis overhovedet – først træder i kraft langt ud i fremtiden. Du bør derfor vælge en person, der loyalt vil varetage dine interesse, og som du vil tillade at få et dybt indblik i dine personlige,- helbreds,- og familiemæssige forhold. Det vil være anbefalelsesværdigt at oplyse og inddrage en potentielt fuldmægtig forinden, så du sikrer dig, at personen både har evne og vilje til at varetage opgaven.

Ligeledes, hvis du ønsker at have flere fuldmægtige, sideordnende fuldmægtige eller subsidiære fuldmægtige (person, der træder i stedet, hvis den første fuldmægtig ikke selv kan handle fornuftsmæssigt).

Ovenstående er blot en del af forholdene omkring en fremtidsfuldmagt.

Hvis du har spørgsmål angående en fremtidsfuldmagt eller vil oprette en, er du mere end velkommen til at kontakte os på telefon 20 22 80 81 eller på mail@advokatknoth.dk

 

Venlig hilsen

Rasmus Ellegaard Jørgensen

Legal Trainee